چهاردهمین نشست مدیران روابط بین الملل دانشگاههای کلان منطقه 7 کشوری

ساعت 11/30 صبح روز سه شنبه 28 بهمن ماه 1399 چهاردمین نشست مدیران روابط بین الملل دانشگاههای قطب 7 کشور با شرکت مدیران روابط بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و شهرکرد و نماینده مدیر روابط بین الملل دانشگاه شهید صدوقی یزد تشکیل گردید.

در این جلسه که با موضوع جذب دانشجویان خارجی تشکیل گردید آقای دکتر اخوان از اساتید دانشگاه لاهور پاکستان که به همین منظور دعوت گردیده بود در خصوص میزان شناخت دانشجویان و دانشگاهیان کشور پاکستان از دانشگاههای ایران و ساختار نظام آموزش پزشکی پاکستان، همچنین نحوه تبادل دانشجویان مطالبی را مطرح نمود.

نماینده مدیر روابط بین الملل دانشگاه شهید صدوقی یزد نیز گزارشی در خصوص راه اندازی سایت مشترک امور بین الملل دانشگاههای کلان منطقه 7 و میزان پیشرفت آن ارائه نمود.