آخرین جلسه مدیران بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان (IUN) در سال 1399

روز دوشنبه 4 اسفندماه 1399 آخرین جلسه مدیران روابط بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان در سال 99 با موضوع سیاستگزاری در زمینه ارتباطات علمی، فرهنگی و توسعه شهری شهرهای خواهرخوانده اصفهان و همچنین بررسی نقش کنسرسیوم در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با طرح شهروند دیپلمات برگزار گردید.