جلسه مشترک روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعضای کنسرسیوم همکاریهای بین المللی دانشگاههای پیشرو اصفهان – 6 بهمن ماه 99

جلسه بهمن ماه شورای IUN روز دوشنبه 6 بهمن 99 با حضور همه اعضای کنسرسیوم به صورت مجازی برگزار گردید. محوریت جلسه پیرامون بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات دانشگاههای عضو برای تعیین برنامه عملیاتی یک سال آینده IUN بود.