previous pauseresume next

گزارش بازدید معاون امور دانشجویی و بین الملل دانشکده پزشکی دانشگاه مالاگای اسپانیا از دانشگاه

نامبرده از این ملاقات اظهار خرسندی نموده و امکانات دانشگاه را بسیار خوب و حتی در بعضی از زمینه ها پیشروتر از دانشگاه خودشان اعلام نمودند و تمایل خود را برای اخذ گرانتهای مشترک با دانشگاه ما از طریق Erasmus Plusبیان نمودند. پس از آن بازدیدی از  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و Skill Labانجام شد و در پایان با توجه به ارتباط رشته همسر ایشان، با مسئولین و اعضای دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان نشستی در آن دانشکده نیز ملاقات نمودند.حاصل این بازدید علاقمندی دو طرف برای تنظیم تفاهم نامه همکاری در آینده نزدیک بود.