previous pauseresume next

سفر مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به کشور آلمان ۲۸-۲۲ جولای ۲۰۱۸

این سفر که همزمان با شرکت تیم تحقیقاتی طب روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در کلاسهای تابستانی سایکوسوماتیک دانشگاه فرایبورگ انجام گردید دستاوردهای زیر را به همراه داشت:

  1. حضور در کارگاه سایکوسوماتیک دانشگاه فرایبورگ متشکل از هیئتهای ایرانی از اصفهان، خراسان، مازندران و ... و اساتید آلمانی
  2. بازدید از مرکز تحقیقات سرطان و بیمارستانهای دانشگاه فرایبورگ به سرپرستی پروفسور پیترز
  3. جلسه با اساتید دانشگاه فرایبورگ که تعدادی از آنها قبلا از اصفهان بازدید کرده بودند. این نشست در خصوص طرحها و فعالیتهای مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه سایکوانکولوژی و توافق در رابطه با چگونگی بررسی طرحهای دوجانبه بود.
  4. جلسه با ستاد DAAD در شهر بن آلمان در روز جمعه۲۷ جولای با حضور روسای بخش خاورمیانه، بخش آسیا و مسئول قراردادهای DAAD و توافق در خصوص انجام قرارداد مشترک بین وزارت بهداشت ایران و DAAD