previous pauseresume next

اولین سمپوزیوم روان‌قلب‌شناسی (Psychocardiology)

نخستین نشست خبرگان در بعدازظهر روز نخست جهت هم‌اندیشی در تهیه راهنمای بالینی سایکوکاردیولوژی برگزار شد. این طرح در سال نود و پنج توسط اداره استانداردسازي و تدوين راهنماهاي باليني تصویب شد و از آن تاریخ تاکنون با همکاری مرکز تحقیقات بازتوانی قلب، مرکز تحقیقات روان‌تنی و مؤسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی و نظارت دانشگاه فرایبورگ و گوتینگن و نیز حمایت انجمن قلب ایران و سازمان بیمۀ تأمین اجتماعی پیگیری شده است. در این نشست خبرگان متخصصان قلب، داخلی، روانپزشکی، روان‌تنی، روان‌شناسی و پزشکی اجتماعی و با حضور استادان مدعو، پروفسور هرمان لینگن و پروفسور شایت نخستین پیش‌نویس راهنمای بالینی سایکوکاردیولوژی را بررسی کرده و نظرات خود را ارائه کردند.