previous pauseresume next

اعضا کمیته اجرایی روابط بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

۱

دکتر  مجید طباخیان

 

هیات علمی دانشکده داروسازی

۲

دکتر ناهید اسکندری

 

هیات علمی دانشکده پزشکی

۳

دکتر راحله کافیه

 

هیات علمی دانشکده فناوری های نوین علوم پزشکی

۴

دکتر وجیه اکبری

 

هیات علمی دانشکده داروسازی

۵

سرکار خانم مینا افشار

 

هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی